Skoči na glavno vsebino

Razpis za direktorja/direktorico javnega zavoda Arnes

ponedeljek, 30. 5. 2022 5:10

Skladno s Sklepom o ustanovitvi Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Uradni list RS, št. 24/14, 61/16, 4/17) Svet zavoda razpisuje prosto delovno mesto

Direktorja/direktorice javnega zavoda Arnes (m/ž)

Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, imeti/izpolnjevati:

  • aktivno znanje slovenskega jezika;
  • najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje ali raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustrezajo izobrazbi druge stopnje;
  • strokovna znanja na področju elektronskih komunikacij in informacijskih tehnologij;
  • vodstvene in organizacijske sposobnosti;

Kandidat/kandidatka mora prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev:

  • pogoj aktivnega znanja slovenskega jezika se dokazuje v skladu z 2. odstavkom 7. člena Zakona o javni rabi slovenščine (Uradni list RS, št. 86/04 in 8/10);
  • Europass življenjepis;
  • načrt razvoja in delovanja zavoda v prihodnjih petih letih;
  • dokazila o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe;
  • dokazila o zahtevanih strokovnih znanjih;
  • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja zahtevanih vodstvenih in organizacijskih sposobnosti;

Kandidat/kandidatka lahko poda izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje pridobitev podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc. Če te izjave ne poda, mora prijavi sam/sama predložiti ustrezna dokazila. Šteje se, da je vloga popolna, če vsebuje vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite do 10. 6. 2022 na naslov: ARNES, p. p. 7, 1001 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za direktorja«. Prijava se šteje za pravočasno, če je vložena zadnji dan roka priporočeno po pošti. V postopku izbire bodo upoštevane samo pravočasne in popolne vloge kandidatov/kandidatk. Kandidati/kandidatke naj v vlogi sporočijo elektronski naslov za namen obveščanja v zvezi z razpisnim postopkom. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko kandidati/kandidatke dobijo na elektronskem naslovu prijava@arnes.si.

Kandidati in kandidatke bodo o izbiri obveščeni v 30. dneh po tej objavi. Direktorja/direktorico imenuje Svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Z izbranim kandidatom/kandidatko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za mandatno obdobje petih let s polnim delovnim časom.

Naročite se na RSS obvestila

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)