Skoči na glavno vsebino

Brezžična omrežja in elektromagnetno valovanje

Arnes in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta Inštitut za neionizirna sevanja – INIS – zadolžila za izvedbo meritev visokofrekvenčnih elektromagnetnih valovanj za dostopovne točke Fortinet FortiAP 221E z vgrajenimi oddajnimi antenami in za zunanjo anteno Mars MA-WC2458. Te dostopovne točke so bile uporabljene pri izgradnji brezžičnih omrežij na VIZ v sklopu programa SIO-2020, projekta WLAN-2020.

Meritve je INIS opravil v prostorih Arnesa, ki uporablja enake dostopovne točke kot VIZ, in v prostorih vzgojno-izobraževalnega zavoda, ki je bil vključen v projekt WLAN-2020.

Izmerjene vrednosti ne dosegajo enega odstotka mejne vrednosti

V obeh primerih je iz rezultatov meritev razvidno, da na človeku dostopnih lokacijah na razdalji 100 cm ali več vrednosti električne jakosti polja v najbolj neugodnem primeru dosegajo le nekaj odstotkov mejne vrednosti. Kadar oprema ni v uporabi, je ta vrednost še veliko manjša.

Iz rezultatov meritev na vzorčnem vzgojno-izobraževalnem zavodu je bilo razvidno, da je indeks izpostavljenosti EI na vseh merilnih mestih manjši od 1 kar pomeni, da so izpostavljenosti pod mejnimi vrednostmi, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96) za vire elektromagnetnih sevanj za I. območje varstva pred sevanji (več o tem na dnu strani).

Najvišja vrednost indeksa izpostavljenosti EI za maksimalne vrednosti polj, ki predstavljajo najneugodnejši primer izpostavljenosti, doseže vrednost 0,0057, za povprečne vrednosti pa doseže indeks izpostavljenosti EI najvišjo vrednost, in sicer znaša tam 0,0006.

Rezultati meritev

V Sloveniji desetkrat strožje omejitve kot v drugih državah EU

Mejna vrednost je določena z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul. RS, 70/96), za nove posege v prostor so z Uredbo z dodatnim preventivnim dejavnikom zaščitena najbolj občutljiva območja (I. območje povečanega varstva pred sevanji, kamor se uvrščajo bivalno okolje, šole, vrtci, bolnišnice …). Za ta območja tako v Sloveniji veljajo kar desetkrat strožje omejitve kot v drugih državah EU.

Več informacij najdete v letaku in brošuri o elektromagnetnem valovanju, napravah Wi-Fi in zdravju.

Škodljivost sevanja brezžičnih omrežij – mit ali resnica?

Na konferenci Mreža znanja je dr. Matej Huš s Kemijskega inštituta predstavil mejne vrednosti, načine nadzora in zagotavljanja varnosti ter posledice za človeka. Prikazal je rezultate dosedanjih raziskav o varnosti. Za konec pa predstavil tudi pogoste zmote, strahove in laži, ki se v modernem času širijo, zlasti prek interneta.

Pomoč uporabnikom

01 479 88 00
(delavniki, 8:00–16:00)